Valitse sivu

Go now!- palveluehdot

Go now! -palvelu spontaaniin liikkumiseen pääkaupunkiseudulla

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, 24 Rental Network Oy, PL 14 , 33720 Tampere, Y-tunnus: 2430020-0 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Vuokrausehdoissa sovelletaan aina voimassa olevaa palveluhinnastoa sekä vaurio- ja vahinkohinnastoa.

Palveluhinnasto >
Vaurio- ja vahinkohinnasto >

1. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

a. Asiakkaan tulee huolehtia ajoneuvosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle varauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen kohdan 8 mukaisesti.

b. Asiakas on ajoneuvon käyttäjä eikä saa luovuttaa ajoneuvoa toiselle henkilölle.

c. Asiakas hyväksyy että yhteiskäyttöistä autoa noudettaessa vuokraamon edustaja ei ole noutohetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon sovelluksen avulla aloitus- ja lopetushetkellä. Ellei valokuvaus sovelluksen avulla ole mahdollista, tulee auto kuvata joka suunnasta aloitus- ja lopetushetkellä, säilyttää valokuvat 30 vrk ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttaa ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

d. Ajoneuvoa ei saa käyttää hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä tai yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.

e. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen, sekä 1500 euron päivystyskorvaukseen. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen, sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.

f. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty ja johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta.

g. Ajoneuvo on aina lukittava siitä poistuessa.

h. Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan eri asiakaspalvelukanavien kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittukaan.

2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

2.1 Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

a. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet voimassaolevan palveluhinnaston mukaan (tutustu hinnastoon tästä). Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit ymv. sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet.

b. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelykulun.

c. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi tai muu vastaava.

d. Siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Jälkisiivous 50 €/h.

2.2 Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot 1200 eur vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus, joiden korvauksien piiriin kuuluu normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä.

a. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vaurio- ja vahinkohinnaston (katso hinnasto tästä) mukaisesti, ylärajan ollessa omavastuun suuruinen. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 7 vrk ajalta.

b. Edellämainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, yli – tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

c. Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista niiden arvon mukaisesti.

d. Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia, tai vuokraaja on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, hän korvaa kaikki vahingot täysimääräisinä.

e. Kadonneiden avainten osalta asiakas on korvausvelvollinen täysimääräisesti kaikista vuokraamolle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä ja lukkojen ja avainten uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.

f. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi tulee hänen palauttaa ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli avaimia ei palauteta on asiakas korvausvelvollinen ajoneuvon ja varusteiden täydestä arvosta.

3. PALVELUHINNAN SUORITTAMINEN

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakkaalle on myönnetty luottokortti, joka on voimassa palveluun rekisteröityessä. Luottokortin rekisteröinti on edellytyksenä palvelun käytölle. Palvelun käyttö maksetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

a. Asiakas antaa maksukorttitietonsa syöttämällä vuokraamolle luvan palvelun suoraveloitukseen. Asiakas hyväksyy, että vuokraamo veloittaa asiakkaan luottokorttia vuokrauksen jälkeen sekä kohdan 2 mukaisien asiakkaan korvausvelvollisuuden aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen.

b. Vuokrauksen yhteydessä asiakkaan luottokortille tehdään 100 euron katevaraus. Varauksen päätyttyä katevarauksesta pidätetään vuokrauksen hinta ja jäljelle jäävä summa palautetaan automaattisesti asiakkaan luottokortille. 

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

a. Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä on tarjolla opastus ja ohjeistus sähköisiä asiakaspalvelukanavia käyttäen.

b. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu ko tapahtumasta veloitettuun käyttöajan hintaan.

c. Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavanlaiseen.

5. AJONEUVON POLTTOAINE JA
HUOLENPITOVELVOLLISUUS

a. Asiakas tankkaa ajoneuvon varauksen päätteeksi täyteen jos ajoneuvon polttoainemittari on laskenut alle kolmasosaan. Ajoneuvoa ei saa palauttaa ennen kuin polttoainetankki on täytetty ja polttoaine maksettu vuokraamon ohjeistuksen mukaisesti joko vuokraamon tai asiakkaan omalla maksuvälineellä. Asiakkaan maksaessa polttoaineen itse, vuokraamo hyvittää maksetun summan kuitin mukaisesti asiakkaalle.

b. Väärän polttoaineen, tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vastaa asiakas täysimääräisesti.

c. Asiakkaan on tarkastettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.

d. Vajentuneen tankin aiheuttaman tankkausvelvollisuuden laiminlyönnistä veloitetaan 25€ suuruinen maksu.

e. Tuulilasinpesuneste ei sisälly vuokrahintaan. Talvinopeusrajoitusten ollessa voimassa on pelkän veden lisääminen tuulilasinpesunestesäiliöön kielletty ja johtaa pakkasen aiheuttamien jäätymisvaurioiden veloittamiseen asiakkaalta.

6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA VIKATILANTEISSA TAI VAHINGOISSA

a. Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava vuokraamoon ja poliisille.
– Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle.
– Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta.

b. Ajoneuvossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
– Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan/korjauttamaan ajoneuvon vikoja, tai vaatimaan niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

7. VUOKRAAMON VASTUU VIRHETAPAUKSISSA

a. Mikäli tekninen tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai hinnanalennusta.

b. Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia veloitetun palvelumaksun palautusta.

c. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata, tai ajoneuvo korvataan vuokraamon toimesta vastaavalla. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista, tai matkan jatkamisesta muilla kulkuneuvoilla.

d. Korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvon käytöstä maksettuun palvelumaksuun.

8. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Enimmäiskäyttöaika on aina 24 tuntia.

b. Neuvottelematon enimmäiskäyttöajan ylitys johtaa 100 euron myöhästymissakkoon, voimassaolevaan hinnastoon nähden käytön 5-kertaiseen veloitukseen, sekä ilmoitukseen poliisille.

c. Asiakas on velvollinen viimeistään palautuksen yhteydessä informoimaan vuokraamoa mahdollisista vioista tai vaurioista ajoneuvossa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti johtaa vakuutusturvan voimassaolon lakkaamiseen, sekä mahdollisesti laiminlyönnistä aiheutuvien lisävahinkojen veloittamiseen asiakkaalta.

d. Asiakas hyväksyy että yhteiskäyttöistä autoa palautettaessa vuokraamon edustaja ei ole palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta myös palautushetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vrk ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta.

e. Asiakas saa palauttaa ajoneuvon vain vuokraamon ohjeistamalle alueelle pysäköintisääntöjä noudattaen.

f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi ja asiassa toimitaan kohdan 8b mukaisesti kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen.

g. Riippumatta vuokrauksen alkuperäisestä päättymisajasta vuokrasopimuksen ja ajoneuvon haltijuuden katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan vuokrauksen alkamishetkeen saakka. Haltijana vuokralleottaja vastaa ajoneuvolle palautumisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista mm. virheellisestä pysäköinnistä. Vuokralleottajalla on seuraamusmaksujen välttämiseksi mahdollisuus seuraavan vuokrauksen alkamiseen asti siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo vuokrausehtojen ja -ohjeiden mukaisesti. Käytetystä lisäajasta veloitetaan erillinen vuokrausehtojen mukainen maksu. Vaurioiden osalta vuokraajan vastuu rajoittuu kohdan 8e mukaisesti palautumishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen.

h. Ajoneuvo tulee palauttaa ohjeistuksen mukaisesti yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus.

9. VUOKRAUKSEN JA JA PALVELUN PERUUTUSEHDOT

Käyttöönotettua varausta ei voi perua.
Asiakas voi päättää asiakkuutensa milloin tahansa poistamalla sovelluksen matkapuhelimestaan ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti vuokraamolle.
Vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle käyttämättä jäänyttä saldoa jos kokonaissumma alittaa 10 euroa. Saldo on asiakkaan pyynnöstä mahdollista siirtää kuluitta toisen asiakkaan käyttöön.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai vuokraamo arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös jos ajoneuvo kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei ajoneuvon käyttöä voida jatkaa. Ellei vuokraamon toimesta muuta ohjeisteta asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti palveluntarjoajalle.

11. MUUT EHDOT

a. Asiakkaaksi sopimukseen merkitty henkilö vastaa siitä että tämä on ajokunnossa ja hänellä on rekisteröitymishetkellä vähintään vuoden voimassa ollut ajo-oikeus (ajokortti) jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko ajoneuvoa.

b. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla hänen noutaessaan ajoneuvoa. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella.

c. Hyväksymällä palveluehdot asiakas vakuuttaa antamiensa henkilötietojen olevan oikein.  Lisäksi asiakkaan velvollisuutena on toimittaa rekisteröintipäivänä itsestään otettu kuva sekä kuva ajokortistaan henkilöllisyyden varmentamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.

d. Palveluntarjoaja ylläpitää Android- ja iOS sovellusympäristöissä toimivaa go now! -mobiilisovellusta ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa palveluntarjoaja oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

e. Asiakas hyväksyy, että vuokraamo voi lähettää tälle palvelun tuottamisen kannalta tärkeitä viestejä.

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU

Riidat palvelutarjoajan ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa palveluntarjoajan kotipaikkakunnalla Tampereella.